OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA firmy Coolspot BV z siedzibą w VENLO

1. Warunki stosowalności
1.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i kontraktów z firmą Coolspot Venlo BV (zwaną dalej: "coolspot"). Obejmują one zatem korzystanie z usługi 3D Chat wraz z udostępnioną przez coolspot wirtualną tożsamością w 3D Chat reprezentowaną przez awatara (czyli trójwymiarowy rysunek komputerowy) dla osoby fizycznej (zwanej dalej: ""Użytkownikiem"). 
1.2 W przypadku aktualizacji niniejszych Ogólnych Warunków, nowa ich wersja staje się częścią umowy tylko w momencie, gdy użytkownik wyraził na nią zgodę. W tym celu wystarczy, że Użytkownik nowej wersji Ogólnych Warunków zostanie poinformowany o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wyrazi braku akceptacji dla nich w przeciągu czterech tygodni od otrzymania, o czym zostanie on ponownie wyraźnie poinformowany przez coolspot w przesłanej do niego wiadomości zawierającej zmienione warunki. 
1.3 Składając zamówienie oraz przyjmując ofertę złożoną przez coolspot, Użytkownik jednocześnie akceptuje te warunki na wyłączność, z wyraźnym wyłączeniem ewentualnych własnych warunków.
1.4. Odstępstwa od i / lub uzupełnienia tych warunków mają zastosowanie tylko wtedy, o ile coolspot wyraźnie potwierdzi je na piśmie. Odstępstwa i / lub uzupełnienia dotyczą wyłącznie świadczeń, w stosunku do których nastąpiła taka akceptacja. Również e-mail jest traktowany jako pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej.

2. Zawarcie umowy, weryfikacja danych
2.1 Przed rozpoczęciem użytkowania usługi 3D Chat Użytkownik musi zarejestrować się na stronie internetowej. Jest on zobowiązany podać wymagane prawdziwe informacje rejestracyjne. Umowa licencyjna między Użytkownikiem i coolspot dotycząca wykorzystania usługi 3D Chat nabiera mocy w wyniku rejestracji przez coolspot określonego przez użytkownika adresu e-mail.
Jeśli Użytkownik w późniejszym terminie wybierze opcję "VIP upgrade", wtedy umowa dotycząca dodatkowych usług VIP również nabiera mocy przez uaktualnienie przez Użytkownika określonego adresu e-mail utworzonej lub przez kliknięcie myszką.

3. Prawo do odstąpienia od umowy 
3,1 Użytkownik może zerwać umowę do jednego tygodnia czasu od dnia otrzymania potwierdzenia e-mail, bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. list, e-mail). Okres ten rozpoczyna się najwcześniej z chwilą otrzymania tego potwierdzenia. Wystarczające jest terminowe wysłanie informacji o zerwaniu umowy w terminie i przestrzeganie go. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres support@coolspot-bv.nl.
3.2. Jeśli Użytkownik w późniejszym terminie wybierze opcję "VIP Upgrade", ma on prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do tej aktualizacji. Odbywa się to w zakresie przewidzianym w punkcie 3.1 w odniesieniu do prawa do odstąpienia.
3.3. W przypadku odstąpienia od umowy, koszta za wzajemnie otrzymane usługi zostaną zwrócone: opłaty subskrypcyjne zostaną Użytkownikowi zwrócone na żądanie przez coolspot. Jeśli Użytkownik usługi 3D Chat przed końcem okresu odstąpienia użył jakichkolwiek płatnych usług, ma obowiązek opłacić je do coolspot, jest on jednocześnie zobowiązany do spłacenia wcześniej poniesionych wydatków. Coolspot ma prawo potrącenia stosownych kwot z zapłaconych opłat członkowskich.

4. Dostępność usług;
4.1 Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z usługi 3D Chat poprzez możliwość pobrania niezbędnego oprogramowania na swój komputer. Wyraża on zgodę na automatyczne pobieranie aktualizacji.
4.2 Coolspot gwarantuje dostępność wirtualnego środowiska w 97% w skali rocznej. Dostępność (VF) wyrażona jest jako stosunek czasu rzeczywistego (IZ) do żądanego czasu (SZ): VF (%) = (IZ / SZ) * 100. IZ jest to okres, w którym system jest rzeczywiście dostępny na wyjściowym routerze centrum komputerowego coolspot. W czasie SZ nie jest brany pod uwagę czas potrzebny na niezbędną konserwację systemu i przerwy w pracy spowodowane przejściem w tryb offline z powodów bezpieczeństwa. Przyjmuje się zawsze wiarygodny czas trwania tych okresów (zgodny ze standardem branżowym). Coolspot nie wlicza w to przerw wynikłych z powodu działania siły wyższej lub innych, spowodowanych celowo lub na skutek rażącego niedbalstwa. 

5. Rays - waluta dostępna w grze, problemy społeczne, wycena innych użytkowników
5.1 Rays są środkiem płatniczym w usłudze 3D Chat, za pomocą którego Użytkownicy VIP mogą płacić za wirtualne towary, takie jak przedmioty, nieruchomości, meble, specjalna odzież, bilety wstępu do klubów, itp. Użytkownik może darowywać innym Użytkownikom Rays w prezencie. Użytkownicy nie będący użytkownikami VIP mogą zbierać Rays, jednak będą mogli z nich korzystać (wydać lub też podarować w prezencie) tylko wtedy, gdy zostaną członkami VIP.
5.2 Rays to funkcja usługi 3D Chat, która ma na celu symulować walutę w wirtualnym świecie, jednak w rzeczywistości nie istnieje kurs wymiany waluty gry w stosunku do waluty w świecie rzeczywistym. Rays to środek płatniczy (pieniądze) w grze. Nie mają one wartości pieniężnej, nie ma więc możliwości otrzymania ich ekwiwalentu w formie pieniężnej. Po ustaniu członkostwa wygasa możliwość korzystania z zebranych Rays. Coolspot będzie oferować je do zakupu w grze, ale w żadnym wypadku nie będzie ich można wymienić na rzeczywiste pieniądze.
5.3 Wirtualne towary, takie jak nieruchomości lub wirtualne pieniądze Rays w grze w usłudze 3D Chat nie są obiektami rzeczywistymi; Użytkownik nie nabywa do nich prawa własności w rozumieniu prawa cywilnego. Jeśli Użytkownik zakupił te towary od coolspot, otrzymuje ograniczoną licencję prawną na nie, zgodnie z warunkami korzystania z nich na własny użytek. Po wygaśnięciu członkostwa VIP, licencja na użytkowanie zostaje anulowana, kończy się jednocześnie możliwość korzystania z wirtualnych dóbr i zebranych przez Użytkownika Rays.

6. Zgoda na użytkowanie, prawa zamieszczonej przez coolspot treści
6.1 Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w usłudze 3D Chat oraz do oprogramowania należą do coolspot. Użytkownik otrzymuje tylko proste, niewyłączne i niezbywalne prawo dostępu do tych treści i do korzystania z kodu obiektowego oprogramowania użytkowego na swoim komputerze i ze środowiska 3D Chat za pomocą zdalnego dostępu, do celów prywatnych i niekomercyjnych w celu udziału w usłudze 3D Chat pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków ogólnych.
6.2 Użytkownik może korzystać z aplikacji na swoim komputerze. Po wypowiedzeniu umowy jest on zobowiązany do jej usunięcia. 
6.3 Użytkownik nie może przechowywać lub powielać treści oraz innego oprogramowania (np. poprzez zdjęcia lub filmy), ani też publicznie go udostępniać lub wysyłać. Inaczej ma się sprawa w przypadku, gdy są to treści oferowane przez coolspot do pobrania. W tym przypadku, jeśli przeznacza się je do własnych, prywatnych celów, mogą być one zapisywane, wyświetlane i drukowane. 
6.4 Użytkownik nie nabywa poprzez udział w usłudze 3D Chat żadnych praw do swojego awatara lub swojej nazwy Użytkownika (nie ma to wpływu na już istniejące nazwy lub prawa do znaków towarowych użytkowników). Jeśli zachowanie Użytkownika łamie postanowienia punktu 8, zwłaszcza jeśli prawa do znaków towarowych osób trzecich zostały naruszone, lub używane są obsceniczne nazwy, coolspot może wtedy taką nazwę Użytkownika zablokować wezwać Użytkownika do zmiany nazwy. 

7. Zawartość i oferty od osób trzecich
7.1 Firma coolspot udostępnia Użytkownikom wirtualny świat. W tym świecie wybierane dodatkowe usługi są głównie dostarczane pośrednio, przez strony trzecie, wtedy obowiązująca jest tylko umowa między Użytkownikiem a stroną trzecią. Na Użytkowniku leży odpowiedzialność zapewnienia, że ma warunki do korzystania z takiej usługi oraz że jest o niej dobrze poinformowany. 
7.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone przez określone informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, zdjęcia, filmy, oferowane usługi, prezenty lub inne treści wysyłane przez Użytkownika lub w inny sposób przez niego dystrybuowane w usłudze 3D Chat (dalej nazywane "treścią"). Coolspot nie bierze za to żadnej odpowiedzialności.
7.3. Użytkownik zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich, znaków towarowych i innych praw osób trzecich. Firma coolspot ma prawo zablokować lub usunąć treści naruszające te prawa.

8. Obowiązki użytkownika
8.1 Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane kontaktowe. Informuje się niniejszym, że wszelkie informacje dotyczące umowy (np. zmiana warunków uczestnictwa, zakończenie umowy i inne wiadomości) mogą być przesyłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres e-mail. Są one uznane za dostarczone i odebrane, jeśli zostaną wysłane na ostatni znany adres e-mail, jaki podał użytkownik. 
8.2 Użytkownik musi zapewnić, że jego konto użytkownika jest używane tylko przez jego samego. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych logowania.
8.3 Gdy użytkownik dowie się, osoby trzecie miały dostęp do jego danych logowania, bądź też w inny sposób miały dostęp do jego konta Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania coolspot wysyłając wiadomość pod adres: support@coolspot-bv.nl . Koszty zablokowania dostępu dokona są ponoszone przez Użytkownika, chyba że do ujawnienia danych logowania doszło z winy coolspot. 
8.4. Użytkownik nie może w ramach użytkowania usługi 3D chat robić rzeczy następujących:
1. Publikować treści, które są groźbami, są obraźliwe, oszczercze, dyskryminujące, podżegające, rasistowskie, lub tym podobne, niezgodne z prawem oraz karalne.
2. Publikować treści związanych z pornografią dziecięcą, pornografią propagującą przemoc, lub pornografią z udziałem zwierząt.
3. Zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności. Użytkownik musi w szczególności zwrócić uwagę na to, żeby w jego galerii Użytkownika żaden materiał, zdjęcie lub film z osobami trzecimi nie był udostępniany bez ich zgody.
4. Czynnością niezgodną z prawem jest podszywanie się pod personel obsługi coolspot lub przedstawiać się jako przedstawiciel tej firmy.
5. Przedstawiać się innym Użytkownikom jako osoba nieletnia, będąc osobą pełnoletnią.
6. Wprowadzać, publikować i przekazywać niechcianych reklam, materiałów promocyjnych, listów-łańcuszków, schematów typu piramida lub innych reklam.
7. Zakłócać działanie techniczne usług, zakłócać i interweniować oraz przerywać działanie usług lub serwerów i podłączonych usług w sieci.
8. Podawać nieprawidłowe dane dotyczące oceny Użytkowników.
9. Zabrania się Użytkownikowi wybrać nazwę, która narusza prawa osób trzecich lub jest obsceniczna.
10. Zabrania się zbierania lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników.

8.5 Podłączenie się do usługi 3D Chat jest niedozwolone dla osób poniżej 16 roku życia. W ramach usługi istnieją obszary i działania przeznaczone jedynie dla osób w wieku 18 lat i starszych.
Podczas pierwszego logowania od Użytkownika wymagane jest podanie daty urodzin. Przyjmuje się, że te dane zostały zgłoszone poprawnie i nie mogą być później zmieniane.
Każdy nowy awatar jest poddawany cenzurze. W celu otrzymania dostępu do nieocenzurowanych obszarów dla dorosłych oraz w celu otrzymania możliwości wykonywania nieocenzurowanych działań, Użytkownik musi na swoim profilu opublikować oświadczenie woli na ten temat. Oświadczenie woli będzie odpowiednio zarejestrowane i przechowywane, wraz z jego datą i adresem IP.
Zakazane są zachowania pedofilskie oraz jakiekolwiek opisy lub fotografie, a w razie ich wystąpienia zawsze następuje stwierdzenie przestępstwa i prowadzi to do wykluczenia z systemu.

9. Odpowiedzialność użytkownika oraz zwolnienie z odpowiedzialności
9.1 Działalność Użytkownika w społeczności (np. jako przewodnik (Guide), przywódca grupy (Teamleader), DJ, członek zespołu artystycznego (Art-Team-Member), itp.) jest zawsze dobrowolna i nie będzie ona w żaden sposób wynagradzana przez coolspot. W przypadku udostępniania treści przez Użytkownika w usłudze 3D Chat, do których ten Użytkownik posiada prawa autorskie - prawa do ich używania - również w okresie po ewentualnym wycofaniu Użytkownika ze społeczności - są bezpłatnie i bez odszkodowania oferowane firmie coolspot, jeśli użytkowanie odnosi się do Tajemne Miasto. Użytkownik ma zatem prawo wykorzystać lub skomercjalizować takie pliki poza usługą 3D Chat. 
9.2 Użytkownik zwalnia coolspot z dochodzenia wszystkich roszczeń ze strony osób trzecich wobec coolspot bez względu na charakter i ich zakres ich i zrzeka się w tej sprawie prawa regresu w stosunku do coolspot. Zastrzeżenia odpowiedzialności obejmuje również odpowiedniego prawnika oraz opłaty sądowe. 

10. Płatność, brak odszkodowania

10.1 Miesięczne składki członkowskie VIP należy po raz pierwszy uiścić z góry, po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem, a następnie co miesiąc.
10.2 Pozostałe opłaty za usługi odpłatne udostępniane przez coolspot muszą być dokonane podczas użytkowania tych usług. Płatności za zamówione Rays muszą zostać dokonane przed ich dostawą (pojawieniem się na koncie Użytkownika).
10.3 Użytkownik upoważnia coolspot do naliczania i pobierania wszystkich opłat wynikających z umowy z salda karty kredytowej lub rachunku wyznaczonego tych opłat.
10.4 W sytuacji, gdy na rachunku lub koncie użytkownika znajdują się środki niewystarczające do pokrycia kosztów, Uzytkownik zostanie obciążony wszystkimi poniesionymi kosztami, w tym ponagleniem do zapłaty oraz kosztami. Firma coolspot nalicza koszty upomnienia w wysokości ok. € 5,00. Wyjątkiem są jedynie koszty początkowego przypomnienia motywacyjnego. Ponadto, odwrócenie rezerwacji wykonane na polecenie Użytkownika skutkuje opłatą w wysokości 10,00 €. Użytkownik ma prawo do udowodnienia, że coolspot poniosło niższe koszty na skutek braku opłat.
10.5 Użytkownik nie może odwołać się wobec coolspot w sprawie odwołania lub rozliczenia/odszkodowania bezwarunkowej i nieodwołalnej ceny.
10.6 Bez uszczerbku dla pozostałych praw coolspot, w przypadku gdy Użytkownik nie opłaci należnej płatności na czas i / lub w pełnej kwocie, lub w inny zawiniony przezeń sposób nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w stosunku do coolspot, będzie osobą niewypłacalną w mocy prawa bez ostrzeżenia lub poinformowania o niewypłacalności. Wszystkie należności, z którymi użytkownik aktualnie zalega wobec coolspot powinny być spłacone natychmiast i w całości.
10.7 Jeśli Użytkownik ma jedno lub więcej zobowiązań wobec coolspot które nie zostały spłacone na czas lub w niepełnej kwocie, jak również (choć nie wyłącznie) w przypadku ogłoszenia upadłości, zawieszenia płatności oraz w przypadku likwidacji działalności, cofnięcia licencji, zajęcia (części) majątku firmy lub towarów przeznaczonych do realizacji umowy, likwidacji lub przejęcia lub każdej porównywalnej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo Użytkownika, firma coolspot jest uprawniona, bez konieczności zawiadomienia o niewypłacalności, do rozwiązania umowy.
10.8 Bez uszczerbku dla pozostałych praw coolspot, odsetki naliczane są od czasu zaprzestania płatności przez Użytkownika do momentu zapłaty kwoty faktury / kwoty całkowitej na rzecz coolspot z odsetkami za zwłokę w wysokości 1 procent miesięcznie.
10.9 Bez uszczerbku dla pozostałych praw Coolspot, wszelkie koszty prawne poniesione faktycznie (łącznie z kwotą, stanowiącą wartość wynagrodzenia prawnika firmy coolspot) oraz koszty pozasądowe ponoszone są przez Użytkownika. O ile coolspot nie dowiedzie, że należna jest wyższa kwota, ​​pozasądowe koszty ustala się w wysokości 10% całkowitej należności użytkownika wobec coolspot.
10.10 Firma coolspot jest uprawniona w każdej chwili do zażądania od Użytkownika płatności, płatności natychmiastowej lub do zażądania zabezpieczenia.
10.11 W związku z całością zadłużenia tego Użytkownika w stosunku do coolspot, dowodem w tej kwestii jest rzetelna księgowość oraz dokumentacja administracyjna coolspot, z zastrzeżeniem dowodów posiadanych przez użytkownika.

11. Odpowiedzialność coolspot oraz siła wyższa
11.1 Odpowiedzialność firmy coolspot za przypadki inne niż podane w punkcie 11.2 - niezależnie od podstawy prawnej - jest wykluczona.
11.2 Coolspot może być jedynie odpowiedzialny za szkody na rzecz Użytkownika spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do przewidywalnych, typowych dla tego rodzaju umów, bezpośrednich szkód. Maksymalna kwota odszkodowania jest ograniczona do 5% wartości zamówienia, do maksymalnej wysokości 1 000,-- €. 
11.3 Jeżeli pracownik i / lub osoba wspomagająca firmą coolspot i / lub zaangażowana w imieniu coolspot osoba trzecia zostanie w tej sytuacji pozwana, w związku z realizacją umowy zawartej z Użytkownikiem, szkód odniesionych przez użytkownika, osoby te mają prawo do powoływania się na takie same ograniczenia i / lub wykluczenia, jakim podlega coolspot.
11.4 Wszelkie roszczenia prawne przeciwko Coolspot wygasają po roku i tracą ważność po upływie 2 lat.
11.5 Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie okoliczności poza wolą oraz działaniem coolspot, niezależnie od tego, czy w chwili zawarcia umowy dało się je przewidzieć, które uniemożliwiają lub utrudniają normalne wykonanie umowy, obejmujące (bez wyłączenia) awarie, wady lub uszkodzenia środków produkcji, strajki lub działania podobne, niedopełnienie umowy z coolspot przez osoby trzecie (niezależnie od tego, czy było zawinione), jak również środki i kroki podjęte przez rząd. W przypadku wystąpienia siły wyższej / zmienionych okoliczności, firma coolspot uprawniona jest do dostosowania cen i / lub warunków dostaw do panujących aktualnie warunków.

12. Czas trwania, wypowiedzenie, blokada
12.1 Koszty związane z członkostwem VIP zostają automatycznie przedłużone o okres, na który członkostwo VIP początkowo zostało wykupione, nie dłużej niż o okres jednego roku, chyba że członkostwo zostanie wypowiedziane na piśmie co najmniej 3 dni przed upływem odpowiedniego okresu.

Wypowiedzenie jest skuteczne, gdy
a) Użytkownik przeprowadza je bezpośrednio w domenie klienckiej Tajemne Miasto;
b) członkostwo Użytkownika zostaje przerwane na skutek przesłania e-maila, a coolspot otrzymuje potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia;
c) Użytkownik składa wymówienie na piśmie. Użytkownik musi zadbać o otrzymanie dowodu - potwierdzenia.
Składka na nowy okres członkostwa w przypadku przedłużenia umowy automatycznie obciąża konto lub kartę kredytową Użytkownika. 

12.2 coolspot może w dowolnym momencie - bez powodu - natychmiast usunąć lub zablokować użytkownika. Firma coolspot ma nieograniczoną władzę i moc decyzyjną w Tajemne Miasto.
12.3 Zobowiązanie Użytkownika do płatności pozostaje bez zmian nawet podczas jego zablokowania. Jednakże, jeśli okaże się później, że przyczyna zablokowania znajdowała się w lokalizacji Użytkownika, coolspot odliczy użytkownikowi czas bez możliwości połączenia od ogólnego terminu umowy. W przypadku, gdy odliczenie nie jest możliwe, ponieważ umowa została rozwiązana, firma coolspot zobowiązana jest zwrócić użytkownikowi pozostałą, niewykorzystaną kwotę płatności. 
12.4 W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez coolspot, zapłacone wcześniej przez użytkownika składki członkowskie VIP zostaną zwrócone w kwocie proporcjonalnej do czasu, w którym nie zostały wykorzystane, na wniosek Użytkownika .
12.5 W przypadku zablokowania lub wypowiedzenia członkostwa przez coolspot, Użytkownicy, których konta zostały usunięte lub zablokowane, nie mogą uzyskiwać dostępu do Tajemne Miasto za pomocą nowych kont lub kont należących do innych użytkowników 

13. Zasady prywatności
13.1 Coolspot B.V. jest uprawniony na podstawie zasad ochrony danych UE rozporządzenia (UE GDPR/RODO) przechowywanie danych osobowych użytkownika i przetwarzać, czy i w jakim jest to dla spełnienia i realizacji umów między chłodnym miejscu i wymaga użytkownika (Artykuł 6 (1) b) PKBR UE). Dane zostaną usunięte przez CoolSpot zarówno po zakończeniu umowy, jak i za każdym razem, gdy tego zażąda (art. 17, 18 RBP UE), o ile nie wykluczają tego ustawowe lub umowne okresy przechowywania.
13.2 Coolspot zapewnia, że ​​dane użytkownika są wykorzystywane do celów innych niż wykonanie umowy.
13.03 Cool Spot użytkownik powinien mieć zastosowanie do innych produktów z chłodnym miejscu lub firmy, z którą współpracuje Coolspot regularnie, chyba że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących go do tego celu (Artykuł 6 (1) a) UE GDPR/RODO) , Użytkownik może sprzeciwić się przesyłce takiej reklamy w dowolnym momencie.
13.4 Wszystkie informacje na temat ochrony danych, tutaj w polityce prywatności; jest to część niniejszych warunków. 14. Postanowienia końcowe
14.1. Miejscem odbycia transakcji jest Venlo w Królestwie Niderlandów. Wszystkie umowy i wszelkie inne stosunki prawne między Użytkownikiem a firmą coolspot podlegają wyłącznie prawu Królestwa Niderlandów, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 11 kwietnia 1980 podpisanej w Wiedniu, Trb 1981, 184 i 1986, 61. Jedynie sąd w Roermond, poddystrykt Venlo, ma jurysdykcję w sporach pomiędzy stronami oraz w przypadkach, gdy ocena sędziego jest zarezerwowana.
14.2. Dodatkowe umowy ustne w związku z umową pomiędzy Użytkownikiem i coolspot są bez wyjątku nieważne.
14.3. Jeżeli postanowienia niniejszych warunków ogólnych lub przyszłe zastrzeżenia lub wprowadzanie zmian w całości lub w części, mogłyby stracić moc prawną lub stać się niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. To samo dotyczy, jeżeli okoliczności wskazują, że niedociągnięcia w warunkach ogólnych, to jest: w miejscu nieprawomocnych lub niewykonalnych zmian lub w celu uzupełnienia luk powinno być zastosowane odpowiednie prawnie dopuszczalne rozporządzenie, które bierze pod uwagę interesy coolspot, użytkownika oraz innych użytkowników społeczności 3D Chat. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków w całości lub w części zostanie sądownie unieważnione lub rozważane będzie jego usunięcie, uznane zostanie, że postanowienie zostało przekształcone w przepis, który w miarę możliwości, przy zachowaniu treści i znaczenia, nie jest unieważniony / nie podlega unieważnieniu.
14.4 Jeśli coolspot nie zawsze wymaga ścisłego przestrzegania tych warunków, nie oznacza to, że ​​Cool Spot zrzeka się prawa do wszelkich przyszłych przypadków żądania ścisłego jego przestrzegania.
14.5. Ze względu na niniejsze warunki ogólne, działania odbiegające ani uzgodnione prawa i obowiązki nie mogą być zmienione lub odwołane, ani też nie mogą powstać nowe prawa lub obowiązki.
14.6. Nagłówki poszczególnych postanowień niniejszych Warunków ogólnych istnieją wyłącznie dla lepszej orientacji i nie zawierają treści prawnej, ani nie posiadają prawnego znaczenia.
(Holenderska wersja)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COOLSPOT B.V. TE VENLO

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten en opdrachten met coolspot BV te Venlo (na te noemen: "coolspot"). Zij gelden dientengevolge onder andere voor het gebruik van de dienst 3D Chat van met een door coolspot ter beschikking gestelde virtuele identiteit, in de 3D Chat weergegeven door een avatar (d.w.z. een driedimensionale computerfiguur), door particulieren (na te noemen: "gebruikers").
1.2 Indien coolspot deze algemene voorwaarden actualiseert, wordt de nieuwe versie pas onderdeel van de overeenkomst nadat de gebruiker met deze nieuwe versie heeft ingestemd. Hiervoor is het voldoende dat de gebruiker de nieuwe versie van de algemene voorwaarden per e-mail krijgt toegezonden en deze niet binnen vier weken tegenspreekt, waarop coolspot de gebruiker bij het toezenden van de gewijzigde algemene voorwaarden ook nogmaals uitdrukkelijk zal wijzen.
1.3 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door coolspot gedaan aanbod, aanvaardt gebruiker steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eigen algemene voorwaarden.
1.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover coolspot deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering terzake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden. Ook een emailbericht geldt als een schriftelijke verklaring zoals hiervoor bedoeld.

2. Sluiten van de overeenkomst; gegevensverificatie
2.1 Voor de deelname aan de 3D Chat moet de gebruiker zich op de website registreren. Hierbij is hij verplicht om de in het kader van de registratie opgevraagde gegevens naar waarheid aan te geven. De gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en coolspot over het gebruik van de dienst 3D Chat komt tot stand door de registratie door coolspot naar het door de gebruiker aangegeven e-mailadres te bevestigen.
2.2 Kiest de gebruiker pas later een VIP upgrade, dan komt de overeenkomst inzake de extra VIP diensten eveneens door bevestiging van de upgrade naar het door de gebruiker aangegeven e-mailadres tot stand of per muisklik.

3. Herroepingsrecht
3.1 De gebruiker kan de aanvaarding van de overeenkomst binnen 1 wek vanaf de ontvangst van de bevestigings-e-mail zonder opgave van redenen in tekstvorm (bijv. brief, e-mail) herroepen. De termijn begint op zijn vroegst met de ontvangst van deze verwijzing. Voor het in acht nemen van de termijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping dient per e-mail te worden gericht aan support@coolspot-bv.nl .
3.2. Indien de gebruiker later een VIP upgrade kiest, heeft hij opnieuw een herroepingsrecht met betrekking tot deze upgrade. In zoverre geldt de verwijzing naar het herroepingsrecht als bedoeld in 3.1 opnieuw.
3.3. In het geval van de herroeping dienen de wederzijds ontvangen diensten te worden geretourneerd: coolspot zal de gebruiker de afgeboekte lidmaatschapskosten op verzoek restitueren. Indien de gebruiker in de 3D Chat vóór het einde van de herroepingstermijn gebruik heeft gemaakt van met kosten verbonden diensten, die coolspot dienen te worden vergoed, dan is hij verplicht tot het vergoeden van de hiervoor ontstane kosten; coolspot kan deze met de lidmaatschapskosten verrekenen.

4. Diensten; beschikbaarheid
4.1 De gebruiker krijgt de mogelijkheid om de voor het gebruik van de 3D Chat noodzakelijke gebruikerssoftware op zijn computer te downloaden. Hij is verplicht om met het automatisch uploaden van updates in te stemmen.
4.2 coolspot garandeert een beschikbaarheid van de virtuele omgeving van 97% gerelateerd aan het jaar. De beschikbaarheid (VF) wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de werkelijke tijd (IZ) tot de gewenste tijd (SZ): VF(%) =(IZ / SZ) *100. IZ is de periode, waarin het systeem op de routeruitgang van het computercentrum van coolspot feitelijk beschikbaar is. Niet in de SZ inbegrepen zijn voor het onderhoud van het systeem noodzakelijke onderhoudstijden en onderbrekingen voor offline beveiligingen telkens in een redelijk kader (industriestandaard) alsmede onderbrekingen op grond van overmacht of andere coolspot op grond van opzet of grove nalatigheid niet toe te schrijven oorzaken.

5. Rays – InGame speelvaluta; social punten; waardering van andere gebruikers
5.1 Rays zijn het speelgeld in de 3D Chat; hiermee betaalt de VIP gebruiker virtuele goederen zoals voorwerpen, onroerende goederen, meubels, bijzondere kleding, entreegelden in clubs et cetera. De gebruiker kan andere gebruikers Rays cadeau geven. Niet VIP gebruikers kunnen Rays verzamelen, deze echter pas gebruiken (dus uitgeven of cadeau geven) als zij VIP zijn geworden.
5.2 Rays zijn een functie van de 3D Chat die een speelvaluta binnen de virtuele wereld simuleren, echter geen werkelijke valuta vormen en geen wisselkoers met betrekking tot valuta in de reële wereld hebben. Rays zijn speelgeld. Zij hebben geen geldswaarde en er bestaat derhalve ook geen recht op uitbetaling van Rays. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt de gebruiksmogelijkheid van de verzamelde Rays. coolspot zal Rays te koop aanbieden, echter onder geen beding terugkopen.
5.3 Virtuele goederen, zoals bijv. onroerende goederen of het In-Game speelgeld Rays in de 3D Chat zijn geen zaken, de gebruiker verkrijgt daarop geen eigendomsrecht als bedoeld in het civiele recht. Als de gebruiker deze goederen van coolspot koopt, krijgt deze een beperkte licentie op deze goederen met het recht, deze volgens de gebruiksvoorwaarden voor eigen behoefte te gebruiken. Bij beëindiging van het VIP lidmaatschap komt de licentie te vervallen en eindigt gelijktijdig de gebruiksmogelijkheid van de virtuele goederen en verzamelde Rays.

6. Gebruikstoestemming; rechten op de door coolspot ter beschikking gestelde inhoud
6.1 Alle rechten op de door coolspot in de 3D Chat ter beschikking gestelde inhoud en van de software liggen bij coolspot. De gebruiker verkrijgt slechts het eenvoudige, niet exclusieve en niet overdraagbare recht op de online toegang tot deze inhoud alsmede het gebruik van de gebruikerssoftware in de objectcode op de pc alsmede van de 3D Chat omgeving in de toegang op afstand voor het particuliere, met name niet-commerciële doeleinde van de deelname aan de 3D Chat dienst met inachtneming van deze deelnamevoorwaarden.
6.2 De gebruiker mag de applicatiesoftware op zijn computer opslaan. Hij dient deze na beëindiging van de contractuele betrekking te verwijderen.
6.3 De inhoud en overige software mag de gebruiker noch opslaan noch anderszins reproduceren (bijv. fotograferen of filmen), openbaar toegankelijk maken of zenden. Iets anders geldt als de gebruiker van coolspot inhoud krijgt aangeboden om te downloaden. In dit geval mag hij de inhoud voor eigen, particuliere doeleinden opslaan, bekijken en uitprinten.
6.4 De gebruiker verwerft door de deelname aan de dienst 3D Chat generlei rechten op zijn avatar of op zijn gebruikersnaam (reeds bestaande naam- of merkenrechten van de gebruiker blijven onverlet). Als een gebruikersnaam de gedragsregels volgens punt 8 overtreedt, met name omdat merkrechten van derden worden geschonden of de naam obsceen is, dan kan coolspot deze naam blokkeren en de gebruiker sommeren om zichzelf een andere naam te geven.

7. Inhoud en aanbiedingen van derden

7.1 coolspot stelt de virtuele wereld ter beschikking. Binnen deze wereld oproepbare diensten worden daarentegen grotendeels door derden aangeboden; er komt alleen een overeenkomst tussen de gebruiker en deze derde tot stand. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zich van de voorwaarden voor de gebruikmaking van een dergelijke dienst of goed op de hoogte stelt.
7.2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door hem ingestelde informatie, gegevens, teksten, software, muziek, foto's, video's, aangeboden services of diensten, cadeaus of overige inhoud die via het gebruikersaccount worden verzonden of op overige wijze door de gebruiker in de 3D Chat worden verspreid (na te noemen samengevat: "de inhoud"). coolspot stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.
7.3. De gebruiker verplicht zich om auteurs-, merken- en overige rechten van derden niet te schenden. coolspot kan anders een dergelijke inhoud blokkeren of verwijderen.

8. Gebruikersplichten
8.1 De gebruiker is verplicht om zijn contactgegevens in het gebruikersaccount actueel te houden. Hem is bekend dat contractuele verklaringen (bijv. wijzigingen van de deelnamevoorwaarden, opzegging of andere mededelingen) naar het door hem aangegeven e-mailadres per e-mail naar hem kunnen worden gezonden. Deze gelden als zijnde ontvangen als deze naar het laatstelijk door de gebruiker doorgegeven e-mailadres zijn verzonden.
8.2 De gebruiker dient te garanderen dat zijn gebruikersaccount alleen door hemzelf wordt gebruikt. De gebruiker is verplicht om zijn inloggegevens geheim te houden.
8.3 Zodra de gebruiker ter kennis is gekomen dat derden toegang tot zijn inloggegevens hebben of zich anderszins toegang tot zijn gebruikersaccount hebben verschaft, is hij verplicht om coolspot hiervan onmiddellijk door een bericht aan support@coolspot-bv.nl in kennis te stellen. De tot aan het blokkeren van de toegang met het account veroorzaakte kosten zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij het doorgeven van de inloggegevens aan een schuld van coolspot te wijten is.
8.4. De gebruiker mag in het kader van het gebruik van de 3D Chat met name niet
Inhoud publiceren die bedreigend, hinderend, lasterlijk, discriminerend, opruiend, racistisch of op overige wijze strafbaar of onwettig is.
Inhoud publiceren die kinderporno, gewelddadige porno of dierenporno bevat of geweld verheerlijkt.
Inhoud publiceren die rechten van derden schendt, met name persoonlijkheidsrechten, octrooien, merken, auteursrechten, handelsgeheimen of overige eigendomsrechten, de gebruiker dient met name in acht te nemen dat in zijn user gallery geen beeld- of videomateriaal van derden zonder hun toestemming toegankelijk wordt gemaakt.
Zich in de services onrechtmatig als door coolspot ingezet personeel of als een vertegenwoordiger van coolspot voordoen.
Zich tegenover andere gebruikers als minderjarig voordoen, hoewel hij meerderjarig is.
Ongewenste reclame, promotiemateriaal, kettingbrieven, sneeuwbalsystemen of overige reclame invoeren, publiceren en overbrengen.
Het technische verloop van de services verstoren, in de services of de met de services verbonden servers of netwerken ingrijpen of deze onderbreken.
Bij gebruikerswaarderingen onjuiste gegevens verstrekken.
Als gebruikersnaam een naam kiezen die rechten van derden schendt of obsceen is.
Persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan.
8.5 Deelnemen aan een 3D Chat is niet toegestaan voor personen jonger dan 16 jaar. Er komen gebieden en handelingen voor die slechts voor personen van 18 jaar en ouder bestemd zijn.
Bij de eerste aanmelding wordt de geboortedatum van de User opgevraagd. Deze dient naar waarheid te worden opgegeven en kan later niet meer worden aangepast.
Iedere nieuwe Avatar wordt gecensureerd. Om als volwassene ongecensureerde gebieden te kunnen betreden of ongecensureerde handelingen te kunnen verrichten, moet een User eerst een wilsverklaring op zijn profiel afgeven. Deze wilsverklaring wordt met IP en datumstempel rechtsgeldig vastgelegd en bewaard.
Pedofiele gedragingen, aanduidingen of beelden, van welke aard ook, zijn verboden, zullen altijd worden gevolgd door een aangifte van een strafbaar feit en zullen leiden tot uitsluiting uit het systeem.

9. Verantwoordelijkheid van de gebruiker; vrijwaring van aansprakelijkheid

9.1 Activiteiten van de gebruiker in de Community (bijvoorbeeld als Guide, Teamleader, DJ, Art-Team-Member e.d.) zijn steeds vrijwillig en zullen door coolspot niet worden vergoed. Gebruiksrechten op bijvoorbeeld ontstane auteursrechten van de gebruiker op door de gebruiker in de 3D Chat toegankelijk gemaakte inhoud gaan – ook voor de periode na een eventueel uittreden van de gebruiker uit de Community – kosteloos en zonder schadeloosstelling te bieden op coolspot over, indien het gebruik betrekking heeft op Tajemne Miasto. Het staat de gebruiker derhalve vrij, zulke bestanden buiten de 3D Chat te gebruiken of te commercialiseren.
9.2 De gebruiker vrijwaart coolspot van alle aanspraken van derden die deze tegen coolspot doen gelden ongeacht de aard en omvang daarvan en ziet te dezer zake van regres op coolspot af. De vrijwaring van aansprakelijkheid omvat tevens redelijke advocaat- en gerechtskosten.

10. Betalingsvoorwaarden; geen compensatie

10.1 De VIP lidmaatschapskosten dienen maandelijks vooraf te worden voldaan, voor het eerst bij ontvangst van de bevestigings-e-mail en vervolgens maandelijks.
10.2 Overige vergoedingen voor diensten tegen betaling van coolspot dienen bij gebruikmaking te worden voldaan. De vergoeding voor bestelde Rays dient bij de uitvoering van de levering (het tegoed op het gebruikersaccount) te worden voldaan.
10.3 De gebruiker machtigt coolspot om alle in het kader van de contractuele betrekking ontstane vergoedingen van de creditcard of de aangegeven rekening te innen.
10.4 Bij onvoldoende dekking op de rekening of door de gebruiker te vertegenwoordigen terugboekingsopdrachten zijn alle om deze reden ontstane kosten inclusief aanmanings- en incassokosten voor rekening van de gebruiker. Voor de aanmaningskosten berekent coolspot globaal € 5,00. Uitgezonderd zijn slechts kosten van een eerste verzuimmotiverende aanmaning. Daarnaast worden de gebruiker voor terugboekingsopdrachten kosten ter hoogte van € 10,00 in rekening gebracht. Het staat de gebruiker vrij om aan te tonen dat voor coolspot door het betalingsverzuim geringere kosten zijn ontstaan.
10.5 Gebruiker geeft elk beroep op opschorting of verrekening jegens coolspot onvoorwaardelijk en onherroepelijk prijs.
10.6 Onverminderd overigens aan coolspot verder toekomende rechten, is gebruiker, in geval de gebruiker het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover coolspot, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Al hetgeen gebruiker op dat moment aan coolspot verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
10.7 Indien gebruiker één of meer van haar verplichtingen jegens coolspot niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, alsmede (doch niet uitsluitend) in geval van haar faillissement, surséance van betaling en in geval van staking van de onderneming, intrekking van vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het onderneming van de gebruiker, verkeert zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is coolspot gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
10.8 Onverminderd de overigens aan coolspot toekomende rechten is gebruiker vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot het moment van betaling over het factuurbedrag/totaalbedrag van rechtswege een vertragingsrente aan coolspot verschuldigd van 1 procent per maand.
10.9 Onverminderd de overigens aan coolspot toekomende rechten, komen alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (waaronder begrepen het bedrag dat coolspot verschuldigd wordt aan haar advocaat) alsmede de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van gebruiker. Tenzij coolspot aannemelijk maakt dat deze op een hoger bedrag moeten worden bepaald, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op 10% van hetgeen gebruiker aan coolspot verschuldigd is.
10.10 coolspot is te allen tijde gerechtigd om van gebruiker vooruitbetaling, onmiddellijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
10.11 Terzake van al hetgeen gebruiker tegenover coolspot verschuldigd is, geldt als volledig bewijs de boekhouding en administratie van coolspot, behoudens tegenbewijs van de gebruiker.


11. Aansprakelijkheid van coolspot en Overmacht
11.1 In andere dan de in de 11.2 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van coolspot - onafhankelijk van de rechtsgrond - uitgesloten.
11.2 coolspot kan slechts aansprakelijk zijn voor schade van de gebruiker die coolspot opzettelijk of door grove schuld heeft veroorzaakt. Schadeclaims zijn beperkt tot de te voorziene, voor de overeenkomst kenmerkende, directe schade. Deze bedraagt maximaal en is beperkt tot 5% van de opdrachtwaarde met een maximum van € 1.000,--..
11.3 Indien een medewerker en/of hulppersoon van coolspot en/of een door of namens coolspot ingeschakelde derde wordt aangesproken terzake van door deze, bij de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker, aan de gebruiker toegebrachte schade, heeft deze het recht zich te beroepen op dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen en/of –uitsluitingen waar coolspot zich op kan beroepen.
11.4 Iedere rechtsvordering jegens coolspot zal verjaren door verloop van 1 jaar en vervalt na verloop van 2 jaren.
11.5 Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van coolspot, al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert of bemoeilijkt, zoals onder andere (doch niet uitsluitend) bedrijfsstoringen, gebreken of schade aan productiemiddelen, staking of vergelijkbare acties, (al dan niet toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van door coolspot ingeschakelde derden, alsmede maatregelen van overheidswege. In geval van overmacht/gewijzigde omstandigheden is coolspot gerechtigd prijzen en/of leveringscondities aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden.

12. Looptijd; opzegging; blokkering
12.1 Het met kosten verbonden VIP lidmaatschap wordt automatisch telkens met dezelfde periode verlengd als waarvoor een VIP lidmaatschap aanvankelijk is aangegaan, uiterlijk telkens met één jaar, tenzij het lidmaatschap minimaal 3 dagen vóór afloop van de betreffende looptijd schriftelijk is opgezegd.
Een opzegging is werkzaam als
a) de gebruiker direct in het klantendomein van Tajemne Miasto opzegt;
b) de gebruiker het lidmaatschap per e-mail opzegt en van coolspot een bevestiging van de opzegging ontvangt;
c) de gebruiker schriftelijk de opzegging uitspreekt. Voor het bewijs van de ontvangst dient de gebruiker zorg te dragen.
De lidmaatschapsbijdrage voor de nieuwe lidmaatschapsperiode wordt in het geval van een verlenging van de overeenkomst automatisch van de rekening of de creditcard van de gebruiker afgeboekt.
12.2 coolspot kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – onmiddellijk opzeggen of de gebruiker blokkeren. coolspot heeft het – onbeperkte – huisrecht in Tajemne Miasto.
12.3 De betalingsverplichting van de gebruiker blijft door de blokkering principieel onaangetast. Indien echter achteraf mocht blijken dat de aanleiding van de blokkering niet bij de gebruiker heeft gelegen, zal coolspot de uitgevallen gebruikstijd de gebruiker van de contractuele looptijd in mindering brengen. Voor het geval dat een vermindering niet mogelijk is, omdat de overeenkomst is opgezegd, zal coolspot op verzoek van de gebruiker het nog resterende bedrag uitkeren.
12.4 In het geval van een onmiddellijke opzegging door coolspot zal coolspot op verzoek van de gebruiker een reeds betaalde VIP lidmaatschapsbijdrage – tijdsevenredig – restitueren.
12.5 In het geval van de blokkering of beëindiging van het lidmaatschap door coolspot mogen gebruikers, waarvan het ledenaccount is verwijderd of geblokkeerd, zich niet via nieuwe of andere ledenaccounts toegang tot Tajemne Miasto verschaffen.

13. Privacy
13.1 coolspot B.V heeft het recht op grond van EU-gegevensbeschermingsbeginselen (EU GDPR) om persoonlijke gegevens van de gebruiker op te slaan en te verwerken, indien en voor zover nodig voor de uitvoering en uitvoering van contracten tussen gebruikers, een koele plaats en vereist de gebruiker (artikel 6 (1) b) EU GDPR). De gegevens zijn afkomstig van koele plaats, zowel voor de beëindiging van het contract en worden verwijderd wanneer de gebruiker is (artikelen 17, 18 EU GDPR) verzoeken, tenzij er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen.
13.2 coolspot zorgt ervoor dat de gegevens van de gebruiker worden gebruikt voor geen ander doel dan de uitvoering van het contract.
13.3 koele plaats, de gebruiker moet zich aanmelden voor andere coole plaatsen of producten van het bedrijf waarmee hij regelmatig coolspot B.V. is, op voorwaarde dat de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende hem (artikel 6, lid 1, onder a) EU GDPR) , De De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van dergelijke advertenties.

13.4 Alle informatie over gegevensbescherming vindt u hier in het privacybeleid; Dit maakt deel uit van deze algemene voorwaarden

14. Slotbepalingen
14.1. Plaats van handeling is Venlo. Op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Coolspot en de gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het op 11 april 1980 te Wenen gesloten VN Koopverdrag (CISG) Trb 1981, 184 en 1986, 61. Uitsluitend de rechtbank te Roermond en voor zaken waarvan de beoordeling aan de kantonrechter is voorbehouden, de sector Kanton Locatie Venlo, is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
14.2. Mondelinge nevenafspraken in het kader van de contractuele betrekking tussen coolspot en de gebruiker zijn zonder uitzondering ongeldig.
14.3. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een in de toekomst opgenomen bepaling of ingelaste wijziging geheel of ten dele krachteloos of onuitvoerbaar mocht zijn of haar rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid later mocht verliezen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Hetzelfde geldt als mocht blijken dat de Algemene Voorwaarden een leemte bevatten: in de plaats van de krachteloze of onuitvoerbare bepaling of voor het aanvullen van de leemte dient een behoorlijke juridisch toelaatbare regeling te gelden die rekening houdt met de belangen van coolspot, van de gebruiker en van de andere gebruikers van de 3D Chat (van de community). Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.
14.4 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door coolspot, brengt dit niet mee dat coolspot afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.
14.5. Door van deze Algemene Voorwaarden afwijkende gedragingen worden noch overeengekomen rechten en verplichtingen gewijzigd noch opgeheven noch worden nieuwe rechten of verplichtingen gegrond.
14.6. De koppen bij de afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dienen slechts voor de betere oriëntering en hebben geen zelfstandige wettelijke inhoud en geen juridische betekenis.

Wersja : Maj 2018